• ประกันเดินทาง
  • Group Assurance
  • Travel Insurance
  • ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต
    บริษัทประกัน
    ประกันคุ้มภัย
    ทิพยประกันภัย
    วิริยะประกันภัย
    ไทยประกันภัย
    เจพี ประกันภัย
    เอไอจีประกันภัย
    ไอโออิ ประกันภัย
    เทเวศประกันภัย
    ไทยศรีประกันภัย
    แอกซ่าประกันภัย
    มิตรแท้ประกันภัย
    คิงไว ประกันภัย
    นำสินประกันภัย
    นวกิจประกันภัย
    เอเชียประกันภัย
    อาคเนย์ประกันภัย
    เอฟพีจี ประกันภัย
    กรุงเทพประกันภัย
    ซมโปะ ประกันภัย
    สินมั่นคงประกันภัย
    แอลเอ็มจีประกันภัย
    เมืองไทยประกันภัย
    ธนะชาต ประกันภัย
    สินทรัพย์ประกันภัย
    เจนเนอราลี่ประกันภัย
    เอ็มเอสไอจีประกันภัย
    ไทยวิวัฒน์ ประกันภัย
    ไทยไพบูลย์ประกันภัย
    เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ
    โตเกียวมารีนประกันภัย
    ชับบ์ สามัคคี ประกันภัย
    กรุงไทยพานิชประกันภัย
    ไทยเศรษฐกิจประกันภัย
    อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย
    แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ
    ประกันชีวิต
    ประกันแบบตลอดชีพ
    ประกันชีวิตแบบบำนาญ
    ประกันแบบสะสมทรัพย์
    ประกันแบบกำหนดระยะเวลา
    ประกันอุบัติเหตุ
    ประกันสุขภาพ
    ประกันโรคมะเร็ง
    ไมโครอินชัวรันส์
    ประกันกลุ่มสวัสดิการพนักงาน
    ประกันอุบัติเหตุสำหรับผู้สูงอายุ
    ประกันเดินทาง
    ประกันเดินทางในต่างประเทศ
    ประกันเดินทางในประเทศ
    ประกันเดินทางรายปี
    ประกันเดินทางสำหรับนักศึกษา
    ประกันเดินทางสำหรับทัวร์
    ประกันภัยดำน้ำลึก
    ประกันเดินทางสำหรับขอวีซ่า
    ลองสเตย์ วีซ่า - Long Stay Visa
    ประกันภัยความรับผิด
    ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ
    ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
    ความรับผิดวิชาชีพแพทย์
    ความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์
    ความรับผิดวิชาชีพสปา
    ความรับผิดวิชาชีพบัญชี
    ความรับผิดของนายจ้างต่อลูกจ้าง
    ความรับผิดของผู้บริหาร
    ความรับผิดวิชาชีพอื่นๆ
    ประกันภัยเครื่องบิน
    ประกันภัยทรัพย์สิน
    ประกันภัยที่อยู่อาศัย
    ประกันภัยร้านค้า
    ประกันการเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
    ประกันภัยคอนโดยมิเนียม
    ประกันภัยโรงงาน
    ประกันก่อสร้าง
    ประกันกลุ่มนักเรียน
    ประกันภัยรถยนต์
      พ.ร.บ.
      ประเภท 1
      ประเภท 2
      ประเภท 3
      ประเภท 2+
      ประเภท 3+
      ประกันภัย รถตู้
      ประกันภัย รถ Taxi
      ประกันภัย รถจักรยานยนต์
      ประกันภัย รถหัวลากหางพ่วง
      ประกันภัย รถขนวัตถุอัตราย
To Be Career With Us
Download
Training Free
To Be Agent  Insurance
MSIG Travel Easy
ประกันภัยโดรน
คั่น
ประกันอุบัติเหตุสมาชิกขายตรง
คั่น
Thai Sumsung Life
คั่น
Webboard
คั่น
DBD Registered
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 7
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 270
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 4,653,750
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
19 กุมภาพันธ์ 2563
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
      
10  11  12  13  14  15 
16  17  18  19  20  21  22 
23  24  25  26  27  28  29 
             
 ประกันภัยเดินทางสำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
 

 คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง อันเนืองมาจากอุบัติเหตุ 1,000,000 บาท

ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 500,000 บาท

วงเงินจำกัดความรับผิดต่ออุบัติเหตุละครั้ง 50,000,000 บาท

กรมธรรม์เปิดขั้นตำ่ 100 คน / ปี เบี้ยประกันภัยรวม 3,200 บาท / ปี

คุ้มครองการเดินทาง Inbound  Outbound  Domestic ตามโปรแกรมเดินทาง

บริษัทรับประกันภัย

รายละเอียดความคุ้มครอง

ใบคำขอเอาประกันภัย

ชำระเบี้ยประกันภัย

 

   บมจ.ไทยศรี ประกันภัย 

 

   บมจ.มิตรแท้ ประกันภัย

 

   บมจ.อลิอันซ์ ประกันภัย 

 

   บมจ.ประกันคุ้มภัย

 

   บมจ. เอไอจี ประกันภัย

 

   บมจ.ซับบ์ สามัคคีประกันภัย 

 

   บมจ.กรุงเทพประกันภัย

 

  บมจ.ทิพย์ประกันภัย

 

   บมจ.เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย

 

   บมจ.วิริยะประกันภัย

 

   บมจ.เอฟ พี จี ประกันภัย

      บมจ.แอลเอ็มจี ประกันภัย
   
 
   
  เอกสารประกอบการสมัครสำหรับ นิติบุคคล
   
 
1. ใบคำขอเอาประกันภัยกรอกข้อมูลให้สมบูรณ์ พร้อมลายเซ็น ประทับตรา
2. หนังสือรับรองบริษัทฯ
3. ภ.พ.20
4. สำเนาบัตรประชาชน / สำเนา Passport ผู้ลงนาม
5. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว (กรณีต่ออายุ)
   
  เอกสารประกอบการสมัครสำหรับ บุคคลธรรมดา
   
 
1. ใบคำขอเอาประกันภัยกรอกข้อมูลให้สมบูรณ์ พร้อมลายเซ็น 
2. สำเนาบัตรประชาชน / สำเนา Passport ผู้ลงนาม
3. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว (กรณีต่ออายุ)
   
   
 

Engine by MAKEWEBEASY